Przedsiebiorstwo FairPlay  Rzetelna Firma  Certyfikat wiarygodnosci biznesowej

Polityka prywatności

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) przedstawia zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych Kontrahentów Spółki Elektronika S.A. zgodny z aktualnymi przepisami prawa zwłaszcza Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych jest Elektronika S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Pucka 5, zwana dalej Spółką;
Podmiotami przetwarzającymi Państwa dane są jedynie pracownicy podlegający przepisom wewnętrznym przetwarzania danych w Spółce.
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępniane Procesorom zewnętrznym tylko w celach zabezpieczenia płatności (zwłaszcza przeciwdziałania oszustwom) i realizacji Procesu handlowego (zwłaszcza organizacji usług transportowych dla zakupionych towarów). Dane jakie udostępniamy poza danymi Państwa firmy to imię i nazwisko oraz numer telefonu do wskazanej osoby kontaktowej.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Elektronikę S.A.

Wszystkie pytania i sprawy jakie chcielibyście Państwo poruszyć w kontekście Danych osobowych należy przesyłać na adres odo@elektronika-sa.com.pl

Jakie Dane osobowe przetwarzamy i jak je pozyskujemy

Państwa dane osobowe otrzymujemy zwłaszcza bezpośrednio od Państwa, zarówno za pośrednictwem formularzy elektronicznych jak i w wersji tradycyjnej (papierowej). Dane jakie pozyskujemy w konkretnym celu i kontekście są wykorzystywane jedynie w tym celu i kontekście.  W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym (uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości) w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Państwa dane jakie przetwarzamy to w szczególność ID konta w serwisach, służbowy adres e-mail, nr. telefonu służbowego, a także nazwę firmy, numer NIP, adres ( rejestracji działalności/spółki) oraz przypisane do osoby fizycznej imię i nazwisko (przy założeniu, że jest ona przedstawicielem firmy – pracodawcy). Z uwagi na fakt, że jesteśmy organizacja działającą w segmencie B2B zakładamy, że dane kontaktowe (jak numery telefonów czy adresy e-mail) jakie otrzymujemy od Państwa lub upoważnionych przedstawicieli Państwa pracodawców, choć mogą posłużyć do bezpośredniego kontaktu, pozostają własnością osób prawnych.

W jakim celu i w oparciu o jakie podstawy przetwarzamy Państwa dane?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać je możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

Elektronika S.A. jest uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie udzielonej zgody w celu:

Możecie Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili wyrażając taką wolę telefonicznie lub drogą mailową : 58 663 33 00, odo@elektronika-sa.com.pl

Czy musicie Państwo podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie organizacji  konkursów lub promocji i odbierania nagród, które wymagają rozliczenia podatkowego. Jest także wymagane w celu zawarcia i realizacji w zakresie zawartej umowy, zwłaszcza pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres rejestracyjny lub zameldowania oraz nr. NIP. Z uwagi na odrębne przepisy, jako sprzedawca gazów freonowych, mamy obowiązek weryfikacji uprawnień do dokonania ich zakupu w oparciu o powszechnie dostępne systemy i informacje. Jeśli nie podane zostaną powyżej wskazane dane, nie będzie możliwym zawarcie umowy między stronami. Podanie przez Państwa pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Jaki jest okres przechowywania Państwa danych?

Elektronika S.A. przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem.
Dane, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przynajmniej przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa ważnego sprzeciwu.
Dane osobowe przetwarzane na potrzeby konkursów, promocji lub programów lojalnościowych przetwarzamy przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Elektronika S.A.?

Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa Elektronika S.A. jako administrator ma obowiązek zapewnić: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Uprawnienia te można wykonać, gdy:

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

W jakich sytuacjach możecie Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znajdujecie lub dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.