Opinia o stronie
Zgłoś błąd
Polityka prywatności

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) przedstawia zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych Kontrahentów Spółki Elektronika S.A. zgodny z aktualnymi przepisami prawa zwłaszcza Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych jest Elektronika S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Pucka 5, zwana dalej Spółką;

 

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Elektronika S.A.

W związku z rodzajem i skalą prowadzonej działalności Administrator nie jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niemniej na Wszystkie pytania, uwagi i sprawy jakie chcielibyście Państwo poruszyć w tym kontekście prosimy przesyłać na adres odo@elektronika-sa.com.pl lub telefonicznie pod nr. (+48) 58 66 333 00

Są one pozyskiwane telefonicznie, droga mailową, za pośrednictwem kart udziałów w promocjach, konkursach, formularzach umożliwiających zapis do newslettera, szkoleń autoryzacyjnych czy zakładając konto w Systemie internetowym. Dane jakie pozyskujemy w konkretnym celu i kontekście są wykorzystywane jedynie w tym celu i kontekście. W razie konieczności możemy przekazać je organom publicznym (uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości) w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Państwa dane jakie przetwarzamy to w szczególności:

 • Imię i nazwisko
 • Dane zawarte w korespondencji e-mail
 • Stanowisko lub funkcja zawodowa
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu,
 • Numer Certyfikatu f-gaz
 • Identyfikator konta klienta
 • Adres IP
 • Nazwa zakładu pracy
 • Numer NIP
 • Adres rejestracji działalności i/lub jej wykonywania
 • W przypadku gdy w danych rejestracyjnych JDG występują dane osobowe jej właściciela
 • Preferowana przeglądarka internetowa
 • Statystyki związane z otrzymywanym newsletterem

Ponadto na potrzeby realizacji celów analitycznych systemu internetowego www.elektronika-sa.com.pl oraz stron parasolowych; www.mhi.info.pl; www.hkk.info.pl wykorzystywane narzędzia anonimowo pozyskują dodatkowe dane takie jak:

 • Informacje o wykorzystywanym systemie operacyjnym i przeglądarkę internetową
 • Przybliżona lokalizacja
 • Czas spędzony na stronie
 • Przejścia pomiędzy podstronami

Jako, że dane te są anonimowe i Administrator nie dysponuje narzędziami stosownymi do ich deanonimizacji, powyższe informacje zostały ujęte w niniejszej polityce dla szczególnej transparentności i poszanowania danych Użytkowników. Dane te pozyskiwane są przez zewnętrzne narzędzia wykorzystywane przez Serwis (Google Analitics, YouTube). Oznacza to, że są one przetwarzane przez dostawców tych narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk.

Firmy do których należą serwisy o których mowa powyżej, umożliwiają wykorzystywanie niektórych możliwości takich jak korzystanie z odtwarzacza Video na naszej stronie. Brak zgody na instalacje cookies spowoduje brak możliwości korzystania z tej funkcjonalności.

Cel przetwarzania Podstawa prawna Odbiorcy danych Czas przetwarzania
Obsługi newslettera Art. 6 ust 1 lit. a. polegające na utworzeniu o obsłudze bazy użytkowników newslettera zgodnie z wyrażonymi potwierdzeniem zainteresowaniami i zgodą
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
Do samodzielnej rezygnacji z Newslettera, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Obsługi aplikacji rekrutacyjnych kandydatów do pracy
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.   danych kandydatów do pracy w ramach realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy; (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Zgoda kandydata wyrażona działaniem  w zakresie udostępnienia danych wykraczających poza powyższy zakres wymagany prawem
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Portale/ platformy rekrutacyjne
Dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane do 6 miesięcy od momentu osiągnięcia celu czyli chwili rozpoczęcia pracy przez wybranego kandydata. Dane mogą zostać usunięte także w związku z cofnięciem zgody, ze skorzystaniem z prawa do ich usunięcia lub sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
Obsługi i analizy zapytań ofertowych Kontrahentów Art. 6 ust. 1 lit. f prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ofertowaniu i nawiązaniu współpracy biznesowej, obsłudze każdego rodzaju korespondencji oraz rozmów telefonicznych.  Korespondencja jest archiwizowana na wypadek potrzeby przywołania jej przebiegu.
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Microsoft Ltd.
Dane będą archiwizowane do momentu ustania celu ich przetwarzania
Obsługi zamówienia pod kątem formalnym i logistycznym
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.  podjęcie działań w celu wykonania umowy.
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Microsoft Ltd.
 • Dostawca usług kurierskich/ transportowych
Od początku obowiązywania umowy przez cały czas jej trwania aż do upływu terminu do złożenia potencjalnych roszczeń
Rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Państwa reklamacji dotyczących towarów i usług
art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes polegający ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Microsoft Ltd.
 • Dostawca usług kurierskich/ transportowych
 • Kancelarie adwokackie i radcowskie
 • Rzeczoznawcy
 • W wybranych przypadkach producenci reklamowanych urządzeń
 • Wykonawcy serwisanci  instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych
Od momentu rozpoczęcia procesu reklamacyjnego aż do upływu terminu lub do złożenia potencjalnych roszczeń
Obsługi kierowanych do nas zapytań i zgłoszeń
art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze korespondencji i rozmów telefonicznych. Korespondencja jest archiwizowana na wypadek potrzeby przywołania jej przebiegu.
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Microsoft Ltd.
 • Google Ltd.
 • Meta Platforms Ltd.
 • LinkedIn Corp.
 • Alphabet Inc.
Do czasu zamknięcia zgłoszenia, odpowiedzi na zapytanie i później jeśli zapytanie ma prowadzić do rozpoczęcia współpracy
Weryfikacji uprawnień f-gaz w związku z zakupem gazów lub urządzeń napełnionych substancjami kontrolowanymi Art. 6 ust 1 lit. f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na weryfikacji uprawnień kontrahentów kupujących substancje kontrolowane lub urządzenia nimi napełnione
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Microsoft Ltd.
Dane przechowywane są do momentu ustania obowiązku kontrolowania tych uprawnień.
Przetwarzania i archiwizacji w oparciu o przepisy prawa podatkowego Art. 6 ust 1 lit. c.  realizacji obowiązku prawnego polegającego na realizacji obowiązków podatkowych i księgowych
 • Audytorzy, biegli rewidenci.
Okres przetwarzania jest zgodny z przewidzianym w przepisach ujętych w Ustawie o rachunkowości
Analizowania i zarządzania Państwa aktywnością na stronach internetowych należących do Elektronika S.A. celem dostosowania treści do Państwa indywidualnych preferencji, zainteresowań oraz zachowań. Art. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na gromadzeniu i wykorzystywaniu statystyk w celu polepszenia zakresu i jakości oferowanych usług.
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Google Ltd.
Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
Organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możecie Państwo brać udział Art. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na pozyskaniu i utrzymaniu Klienta.
Art. 6 ust. 1 lit c tj. w niektórych przypadkach także obowiązku prawnym spoczywającym na Administratorze wynikającym z przepisów skarbowych i księgowych.
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Microsoft Ltd.
Do czasu wniesienia sprzeciwu. W wyjątkowych sytuacjach także do momentu ustania obowiązku rozliczalności lub minięcia terminu do zgłaszania roszczeń.
Weryfikacja zdolności płatniczej, zabezpieczenia transakcji finansowych oraz windykacji Art. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na windykacji należności
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Microsoft Ltd.
 • Euler Hermes
Do czasu ustania prawa do zgłaszania roszczeń.
Obsługi zgłoszeń i udziału w programach szkoleniowo- autoryzacyjnych Art. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na pozyskaniu i utrzymaniu Klienta.
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Microsoft Ltd.
 • Platformy videokonferencyjne
Do czasu ustania celu przetwarzania, lub zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych i ustania okresu uprawniającego do zgłaszania roszczeń.
Prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
Art. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji związanych z prowadzonym biznesem,  polegający na zabezpieczeniu dowodów w celach obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw.
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Microsoft Ltd.
 • Google Ltd.
 • Kancelarie adwokackie i radcowskie
 • Rzeczoznawcy
Do czasu zakończenia okresu powalającego na zgłaszanie roszczeń lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
Obsługa grup użytkowników w portalach społecznościowych Art. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na pozyskaniu i utrzymaniu Klienta.
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Google Ltd.
 • Meta Platforms Ltd.
 • LinkedIn Corp.
 • Alphabet Inc.
Do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
Zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu sieciowego art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes polegający na weryfikacji tożsamości osób korzystających z zasobów udostępnianych wybranym użytkownikom dla zachowania bezpieczeństwa i integralności ich danych osobowych i informacji będących tajemnicą handlową.
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Google Ltd.
Rezygnacja z posiadania konta indywidualnego w Systemie  internetowym  lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
Kontaktowania się także w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi Art. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na pozyskaniu i utrzymaniu klienta
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Microsoft Ltd.
 • Google Ltd.
 • Meta Platforms Ltd.
 • LinkedIn Corp.
 • Alphabet Inc.
Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
Utworzenia konta w serwisie internetowym i nadania stosownych uprawnień do jego narzędzi i funkcjonalności Art. 6 ust. 1 lit. f tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie informacji handlowej i przewag konkurencyjnych oraz przeciwdziałaniu oszustwom i nieuczciwej konkurencji. Zapewnienie ciągłości relacji biznesowej i dostępności Kontrahentów do danych.
 • Dostawcy Internetu
 • Hostingodawca
 • Microsoft Ltd.
 • Google Ltd.
Przez okres podtrzymywania relacji biznesowej i  12 miesięcy od ostatniego logowania, chyba że konto zostanie zablokowane. Następnie  archiwizowane w sposób zanonimizowany

Odbiorcy danych

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają dane na podstawie zawartych umów, własnych regulaminów i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Państwa dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
Gdy chodzi o Informacje Anonimowe jakie pozyskują dostawcy rozwiązań w Serwisie Internetowym, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mam wpływu

Google Ltd. – https://support.google.com/adspolicy/answer/10042247?hl=pl
Microsoft Ltd. – https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-faqs

 

Przetwarzanie danych poza Europejskim Okręgiem Gospodarczym

Państwa dane osobowe w określonych przypadkach mogą być przetwarzane poza obszar EOG. W związku z korzystaniem z usług pakietu Microsoft 365 oraz korzystania z mechanizmu Google Analytics dane mogą być transferowane do serwerów dostawcy w USA.
Każdy z dostawców w ramach standardowych zapisów umownych oraz własnych regulaminów i polityk zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa takiego transferu. Więcej informacji na ten temat poniżej:

Google Ltd. – https://support.google.com/adspolicy/answer/10042247?hl=pl
Microsoft Ltd. – https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy/gdpr-faqs

 

Prawa osób których dane dotyczą

Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa Elektronika S.A. jako administrator ma obowiązek zapewnić: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia te można wykonać, gdy:

 • Zauważycie Państwo, że własne dane są nieprawidłowe lub niekompletne, można skorzystać z prawa do sprostowania.
 • Można zażądać usunięcia danych kiedy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora, cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosicie Państwo uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, a nie będziecie Państwo chcieli aby zostały usunięte, dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń należy skorzystać z żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 • W odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowania i dostosowania zindywidualizowanych treści. Macie Państwo wówczas prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych bez prawa Administratora do odmowy.
 • Jeżeli znajdujecie się Państwo w szczególnej sytuacji macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych.
 • Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Polityka cookies

Użytkownik odwiedzający naszą stronę będzie miał możliwość dostosowania swoich preferencji dotyczących instalowania plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, które instalowane są w pamięci przeglądarki komputera lub urządzenia mobilnego, aby strona lepiej realizowała cele swojego istnienia.

Pliki cookies można podzielić na kilka grup. Część z nich służy najbardziej podstawowym funkcjom strony jak możliwość nawigacji, czy świadczenia żądanych usług. Są to pliki Niezbędne, których wyłączenie nie jest możliwe a bez których wizyta na tej stronie nie będzie możliwa.

Ponadto opcjonalnie, tj. w sposób możliwy do zarządzania przez użytkownika, instalowane mogą być cookies Analityczne, Funkcjonalne, Wydajnościowe i Reklamowe/ targetujące. Odpowiednio pliki Funkcjonalne, to pliki które wykorzystują informacje dotyczące preferencji prezentowania lub „zachowania” strony takich jak język w którym wyświetlana jest treść, zapamiętywanie decyzji dotyczących cookies itp.

Cookies Analityczne pozawalają w sposób anonimowy określić źródła ruchu przychodzącego, ilość wizyt czy określić przybliżony rejon z którego odbywają się odwiedziny na stronie. Pozwala nam to określić najbardziej popularne i pożądane treści, dzięki czemu możemy je poszerzać, dostosowywać i trafiać do większej liczby zainteresowanych.

Pliki Wydajnościowe to takie, które powalają zarządzającym stronom dowiedzieć się w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Daje to możliwość dostosowania narzędzi nawigacji, dostępności materiałów lub treści aby ułatwić docieranie do pożądanych zasobów strony. Pozwalają np. określić czy na skutek poszukiwania informacji o produkcie został o zakupiony, czyli sprawdzić jak wydajnie strona realizuje cele do których została stworzona.

Cookies Reklamowe zbierają anonimowe informacje o tym w jaki sposób użytkownik korzysta z Internetu i w oparciu o nie dostosować reklamy, ogłoszenia czy treści na innych stronach na których usługodawcy umożliwiają ich prezentację.

Wszystkie powyższe pliki zbierają dane w sposób anonimowy uniemożliwiając bezpośrednią identyfikacje osoby użytkownika. Pozwalają jedynie na statystyczną lub indywidualną analizę zebranych informacji.

W Poniższej tabeli znajduje się spis plików cookies związany z obsługą tej konkretnej strony. Tabela przedstawia ich nazwy, cel instalacji, grupę oraz ich datę/ okres ważności

Zarządzanie cookies

Niezbędne

Nazwa Cel Ważność pliku cookie Grupa
PHPSESSID Umożliwia prawidłowe funkcjonowanie podstawowych funkcji strony jak nawigacja, dostęp do obszarów zabezpieczonych. Sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki Niezbędne
JScookieCHECK Zapamiętywanie zgody na cookie. Traci ważność po 11 miesiącach Niezbędne

Opcjonalne

Nazwa Cel Ważność pliku cookie Grupa
JScookiecheck GA Narzędzie Google Analytics służy do analizowania ruchu w serwisie. W ramach tego narzędzia nie są gromadzone jakiekolwiek dane pozwalające na bezpośrednie zweryfikowanie osoby użytkownika. Dane sesyjne jakie pozyskuje administrator to przede wszystkim: czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło ruchu. Wyłączenie Google Analytics, skutkuje pozbawieniem możliwości skutecznego analizowania ruchu w serwisie. Plik cookie instalowany w pamięci przeglądarki usuwany automatycznie po 11 miesiącach od ostatniego użycia Opcjonalne
Regulamin subskrypcji newslettera

Państwa dane w jakie przetwarzamy w celu realizacji Newsletteru są przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę. Będziemy wykorzystywać je wyłącznie do tego celu nie udostępniając ich żadnym innym Administratorom ani podmiotom. Niniejsze wiadomości będą stanowić informację handlową w rozumieniu Art. 10 ustawy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. z późn. zm, oraz będzie realizowany za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznych systemów do jej obsługi do realizacji celów marketingu bezpośredniego naszej firmy w oparciu o art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 z późn. zm.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej okresowo będziemy wysyłać na podany i potwierdzony adres, wiadomości o charakterze informacji handlowej i marketingu bezpośredniego. Wśród tych informacji należy spodziewać się informacji o zmianach w ofercie, nowościach produktowych, promocjach, szkoleniach, spotkaniach, konkursach, targach, informacji z życia branży i Spółki itp. Naszym celem jest podtrzymanie Państwa zainteresowania i chęci współpracy z Elektronika S.A. za pomocą budowania interakcji i wizerunku.

Poniżej znajdą Państwo informacje, które w przejrzysty sposób pozwolą zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych w naszej firmie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Elektronika S.A. z siedzibą w Gdyni (81-036), przy ul. Puckiej 5
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres ODO@elektronika-sa.com.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zobowiązania w postaci dostarczanego za pośrednictwem poczty elektronicznej newsletteru, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO. Oznacza to, że za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, lub w innym dokumencie (np. karta wizyty targowej) wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.
 4. Przysługuje Państwu prawo do rezygnacji z Subskrybcji w dowolnej chwili korzystając z łącza przekazywanego w każdej wiadomości, panelu preferencji na swoim indywidualnym koncie w Systemie internetowym lub drogą mailową. Macie Państwo także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych w tym zakresie, zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia a także ograniczenia przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe, przechowywane są w naszych bazach kontrahentów. Dokładamy starań by były należycie zabezpieczone przed niezamierzonym dostępem osób niepożądanych, oraz uszkodzeniem lub ich utraceniem. Dane osobowe w nich zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu, skorzystania z jednego z Państwa uprawnień lub tak długo jak trwa relacja biznesowa z naszą firmą. Od wystąpienia jednego z powyższych dane będą przechowywane jeszcze przez rok w celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą uprawnieni Pracownicy Spółki.
 7. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 8. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

Informacja o plikach cookies

Niniejszy serwis internetowy dla poprawnego działania przewidzianych funkcjonalności wykorzystuje pliki cookies. Wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich, dostarczających narzędzi i rozwiązań poprawiających ergonomię i funkcjonalności serwisu jak np. odtwarzanie plików video, analityka korzystania ze strony, dostosowanie treści marketingowych czy ich opomiarowanie.

Czy wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z innych niż niezbędne plików cookies na zasadach opisanych w Polityce Cookies i Polityce Prywatności?


Dostosuj wybory